BeezKitu

71 tekstów – auto­rem jest Beez­Ki­tu.

Jes­tem ko­bietą, która zdradziła i zos­tała zdradzo­na. Po­niekąd nie widzę w tym nicze­go złego. Emoc­je ludzkie są niez­ro­zumiałe, a sko­ro właśnie te­go pragnęłam to dlacze­go miałabym nie wziąć te­go, co było tak bar­dzo na wy­ciągnięcie ręki (?) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2015, 20:47

Często chciałoby się krzyknąć "Stój, zat­rzy­maj się!". Jed­nak na­ras­tająca w Nas - ludziach, cieka­wość świata, zagłusza wewnątrzny głos mo­ral­ności i podąża ścieżką prze­tartą przez coś zu­pełnie in­ne­go. No­wa, niebez­pie­czna i sza­lenie pociągająca [...] — czytaj całość

myśl • 28 lutego 2015, 22:26

Naj­bar­dziej zaz­drośni są Ci, którzy sa­mi do­puszczają sie zdrady. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2012, 02:20

Jak długo można żyć w niepew­ności co przy­niesie jut­ro? Jak długo można tłumaczyć i nie ro­zumieć? Ile można wy­lać łez? A co naj­ważniej­sze, do ja­kiego stop­nia można ko­goś zra­nić? Nie sposób odpowiedzieć... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 sierpnia 2012, 02:15

Czym jest kocha­nie? Przy­nosze­niem so­bie bu­kietów kwiatów, cze­kola­dek? Przy­tula­niem się, spra­wianiem przy­jem­ności? Nie. To po pros­tu by­cie. Zaw­sze i na zawsze. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 sierpnia 2012, 11:29

Czy błędem jest po­kaza­nie blis­kiej oso­bie, że Ci na niej za­leży? Nie. Ale to mu­si być nap­rawdę blis­ka oso­ba - wte­dy to do­ceni, jeśli nie - nig­dy ta­kową nie była. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 lipca 2012, 00:02

Minęły już dwa la­ta. Za na­mi słońce, lek­kie zachmurze­nie, cza­sami grzmiało. Pier­wsza burza, a Ty uciekasz. Zos­ta­wiasz mnie samą, bo boisz się piorunów. W dwójkę raźniej... Cóż, ja je przecze­kam. Ciebie i tak w końcu dopadną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lipca 2012, 14:18

Czy zna­lazłam już swój dom, swo­je miej­sce na ziemi? Nie. Niektórzy jed­nak mają siedem­dziesiątkę na kar­ku i jeszcze te­go nie zro­bili. Cóż, przy­naj­mniej w swoich poszu­kiwa­niach nie czuję się samotna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2012, 01:37

To był jak grom z jas­ne­go nieba. A po­tem już tyl­ko gorzej i gorzej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 maja 2012, 01:35

Cza­sami by­wa zbyt po­ważnie, aby "sa­mo się ułożyło". 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 listopada 2011, 02:21

BeezKitu

BeezKitu

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 lutego 2017, 00:42MyArczi sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

6 marca 2015, 19:50BeezKitu sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

5 marca 2015, 22:33tomek43i sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

5 marca 2015, 22:10BeezKitu sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

5 marca 2015, 22:02tomek43i sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

5 marca 2015, 22:00BeezKitu sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

5 marca 2015, 21:29tomek43i sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

5 marca 2015, 20:47BeezKitu do­dał no­wy tek­st Jestem ko­bietą, która zdradziła [...]

28 lutego 2015, 22:26BeezKitu do­dał no­wy tek­st Często chciałoby się krzyknąć [...]